พระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิม – หาดใหญ่

พระโพธิสัตว์เจ้า…

ท้าวมหาพรหม – หาดใหญ่

บนยอดเขาชุมสัก ภ…