พระพุทธมงคลมหาราช – หาดใหญ่

พระพุทธมงคลมหาราช
ประดิษฐานอยู่บนบนยอดเขาคอหงษ์ ในบริเวณสวนสาธารณะเทศบาลเมืองหาดใหญ่ จ.สงขลา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อพระพทุธรูปประจำเมืองหาดใหญ่
ตามหนังสือที่ รล ๐๐๐๓/๑๕๓๕๙
พระราชทาน ณ วันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๒

โดยมีสมเด็จพระญารสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังคปรินายก
เสด็จเป็นองค์ประธาน พิธีเททองพระหัตถ์ พระพุทธมงคลมหาราช
ณ มณฑลพิธีพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๓

จากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จทรงประกอบพิธีเททองหล่อพระเกตุมาลา
เมื่อวันพฤหัสที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๓

ลองมาชมภาพบรรยากาศ ซึ่งนอกจากท่านจะได้ไหว้พระเพื่อความเป็นศิริมงคลแล้ว
ท่านยังสามารถชมทิวทัศน์ของเมืองหาดใหญ่จากมุมสูงได้อีกด้วย

ข้อมูลโดย :?อาเนาะบุหลัน